Artikel 1: Algemene bepalingen

InstaCosmetic is de webwinkel van Pharma Cova, met maatschappelijke zetel te Zilverstraat 23, 2900 Schoten, België, BTW BE0826.853.833,  (hierna InstaCosmetic) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.  

Onderhavige Algemene Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het InstaCosmetic assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij InstaCosmetic.

Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website InstaCosmetic leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsalgemene voorwaarden. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn in euro (€) en steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent. De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle bijkomende kosten, zoals verpakking, opslag en transport en BTW.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

InstaCosmetic is niet aansprakelijk, indien voor de levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie, douanerechten of andere lokale kosten of taksen aangerekend worden. Dergelijke rechten, kosten of taksen zijn ten laste van jou als koper en je bent desgevallend tevens gehouden om hieromtrent verklaringen af te leggen aan de bevoegde autoriteiten in het land van levering.

InstaCosmetic behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van administratieve vergissingen.

De goederen blijven eigendom van InstaCosmetic tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering van de goederen.

Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in ieder geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 3: Cliënt

Iedere bezoeker van de site van InstaCosmetic heeft de mogelijkheid zich te registeren als gebruiker. Deze toegang is persoonlijk en voorbehouden voor handelingsbekwame individuen. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn logingegevens niet door te geven aan derden, zodoende misbruik te verhinderen. Ingeval van (vermoeden) van onrechtmatig gebruik heeft InstaCosmetic het recht om de registratie van deze gebruiker te schrappen, onverminderd het recht om de eventuele schade op de gebruiker te verhalen.

Artikel 4: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. InstaCosmetic biedt tal van producten aan die met de grootste voorzichtigheid moeten gebruikt  worden.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

InstaCosmetic is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. InstaCosmetic is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door InstaCosmetic. Wanneer je specifieke vragen hebt over bvb. maten, beschikbaarheid, kleuren, leveringstermijn of leveringswijze, neem dan gerust contact op met de InstaCosmetic klantendienst.

InstaCosmetic is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het InstaCosmetic assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van InstaCosmetic. De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum en op het gekozen leveradres.

De betaling van de producten gebeurt cash of via gelijk welk andere betaalmiddel die op de site wordt voorgesteld.

Ogone verzekert de bescherming van elke online betaling tegen fraude en piraterij. Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd na aanvaarding van de bankinstelling of Ingenico. In geval van weigering van de bankinstelling of van Ingenico wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant via mail op de hoogte gebracht.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van InstaCosmetic.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van InstaCosmetic te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan InstaCosmetic (support@instacosmetic.com), op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

InstaCosmetic garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijkheid van de levering van de producten aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens. InstaCosmetic garandeert nooit het bereiken van een resultaat. De bruikbaarheid en de kwaliteit van de producten worden in de bijsluiter van de fabrikant verduidelijkt. Het is aan de klant deze informatie door te nemen en bij de minste twijfel of onduidelijkheid de apotheker te contacteren.

Alle producten aangeboden bij InstaCosmetic zijn geregistreerd in België volgens de Belgische wetgeving. InstaCosmetic kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 60 (zestig) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (met uitzondering van babyvoeding, behalve in geval van gebreken). De herroepingstermijn verstrijkt 60 (zestig) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het geval dat de bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 60 (zestig) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u InstaCosmetic via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan InstaCosmetic ook contacteren via e-mail op support@instacosmetic.com of op volgend adres: Kanunnikenstraat 15, 2020 Antwerpen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 60 (zestig) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 60 (zestig) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan één van onze vestigingen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 60 (zestig) dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Artikel 10: Aansprakelijkheid

InstaCosmetic is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte producten of voor foute vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. InstaCosmetic kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die voortvloeit uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. Eveneens niet voor mogelijke veranderingen in de producten, aangebracht door de fabrikanten.

De eventuele aansprakelijkheid van InstaCosmetic zal louter gelimiteerd zijn tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De aansprakelijkheid kan niet in twijfel worden getrokken voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. De foto’s op de site worden enkel ter informatieve titel getoond. Een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product kan niet worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto op de site. De klant engageert zich om de informatie van de fabrikant op of in de verpakking van het product te lezen.  Het is deze informatie die de klant dient te respecteren (incl. doseringen en tegen-indicaties).

Deze site bevat ook links naar andere internetsites. InstaCosmetic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites. Noch voor de inhoud van sites die een link hebben naar de InstaCosmetic site.

Artikel 11: Privacy

Bij het plaatsen van een bestelling op de InstaCosmetic site is het bij wet verplicht jouw gegevens te noteren in een klantenbestand. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk voor een correcte verwerking en verzending van jouw bestelling.

InstaCosmetic verbindt zich ertoe die gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan jouw vraag en om informatie van InstaCosmetic toe te sturen.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Je kan de gegevens die wij in de klantenlijst van InstaCosmetic bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat InstaCosmetic jouw gegevens gebruikt om informatie toe te sturen.

De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8/12/1992, gewijzigd door de Wet van 11/12/1998, welke rekening houdt met de EU richtlijnen van 24/10/1995.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van login-gegevens en het gebruik van je wachtwoord.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - Niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door InstaCosmetic om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: InstaCosmetic klantendienst

De InstaCosmetic klantendienst is bereikbaar per Email op support@instacosmetic.com en op het telefoonnummer +32 34 34 50 20.

Artikel 14: Wijziging algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van InstaCosmetic. In geval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Algemene voorwaarden.

InstaCosmetic kan deze Algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Algemene voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, logo’s, handels- en domeinnamen, merken e.d. behoren toe aan InstaCosmetic en derden en zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden -zonder voorafgaandelijk akkoord van InstaCosmetic- de informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen, te verzenden, te verkopen of op enig andere wijze over te dragen of rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Echter InstaCosmetic en de klant verbinden zich ertoe elk geschil te proberen te regelen via een minnelijke schikking. Lukt dit niet, dan is bovenstaande geldig.